Karel Zvára
oficiální osobní stránky

Poděkování ČSÚ za odpověď

pondělí, 7. únor 2011 16:31

19. ledna 2011 jsem na tomto blogu zveřejnil dopis, který jsem jako otevřený adresoval Českému statistickému úřadu. Uvedl jsem v něm pochybnosti ohledně mé schopnosti správně vyplnit "sčítací formuláře". Dnes, 7. února 2011, jsem od ČSÚ obdržel odpověď. Jsem přesvědčen, že podle § 3 autorského zákona se na odpověď ČSÚ nevztahuje ochrana podle autorského práva. ČSÚ jsem v původním dopise upozornil, že jejich odpověď zveřejním. Zbytek článku je tedy odpovědí ČSÚ, ze které vynechávám jen jméno osoby, která se pod odpověď podepsala.

Vážený pane Zváro,

sčítací formuláře jsme se snažili  sestavit  tak, aby s nimi většina respondentů neměla problémy. Zkušenosti z minulých sčítání potvrzují, že se to zatím vždy podařilo. Rozumná míra zjednodušení je nutná, není ale na úkor kvality dat. Sčítací formuláře musí být srozumitelné celé populaci bez ohledu na věk, vzdělání a zkušenosti s vyplňováním formulářů. Podíly nezjištěných odpovědí nebyly v minulosti vysoké a pohybovaly se např. v roce 2001 dle charakteru otázek v případě domovního a bytového listu kolem 1 % (výjimku tvořilo vybavení domácnosti rekreačním objektem, kde byl podíl nezjištěných odpovědí 8,5%). V údajích za osobu se škála nezjištěných odpovědí pohybovala mezi 0,03 (datum narození) – 8,8 % (náboženství). Dále je třeba stále mít na paměti, že sčítání je statistické šetření, nikoliv vytváření přesné evidence o jednotlivcích.

Teď k Vašim jednotlivým dotazům.

Sčítací list osoby

Ot. č. 5 bydliště v rozhodný okamžik

Bydliště v rozhodný okamžik sčítání je místo, kde člověk převážně pobývá, kde tráví převážnou část spánku či odpočinku a zároveň kde je členem konkrétní domácnosti. Jedná se tedy o faktické bydliště sčítaného člověka bez ohledu na to, kde je hlášen k trvalému pobytu. Cílem připravovaného sčítání je zjistit skutečné bydliště, kde lidé ve skutečnosti žijí. Vazba na domácnost a rodinu je pro odpověď klíčová. Jestliže členové Vaší rodiny žijí na různých adresách, znamená to, že pravděpodobně netvoří jednu společně hospodařící domácnost, ale každý má svou. Pokud jste Vy sám členem více domácností (což není zcela obvyklé), a podílíte se na hrazení jejich hlavních výdajů, pak vyberete tu, kde trávíte více času. Pokud nedokážete takovou domácnost určit, zvolte tu domácnost, ve které jste pobýval v rozhodný okamžik. Otázka předpokládá, že většina obyvatel má jednu „centrální“ hospodařící domácnost na adrese, kde se všichni členové domácnosti schází a kde společně žijí, bez ohledu na to, že během týdne jsou např. z pracovních důvodů na jiné adrese. Adresa místa trvalého bydliště se na sčítacích formulářích vůbec nezjišťuje.

Úřad neověřuje správnost odpovědí, nebude tedy ani ve Vašem případě provádět žádné vlastní pozorování, aby určil, jestli Vámi deklarovaná adresa je správná.

Ot. č. 7 Bydliště matky v době narození

Bydlištěm matky v době narození se rozumí faktické bydliště Vaší matky v době, kdy jste se narodil. V praxi tak jde první bydliště, kde jste hned po narození bydlel, přičemž nezjišťujeme přesnou adresu, ale pouze okres a obec tohoto bydliště. Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, je místo trvalého bydliště občana v době jeho narození definováno jako místo trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nerozhodnou jinak. Pokud nevíte, kde jste žil po Vašem narození, pak je možné uvést první místo, které si pamatujete. Tento údaj slouží k hodnocení dlouhodobé migrace - součástí výstupů ze sčítání jsou údaje o osobách (dle různých charakteristik), které celý život žijí ve stejné obci (tzv. rodáci), či naopak údaje o osobách v konkrétní lokalitě podle místa jejich narození, tedy jakési migrační toky do konkrétních území.

Ot. č. 18 a následující

V případě, že máte více jak jedno zaměstnání, pak vyplníte tuto otázku podle hlavního zaměstnání, případně zaměstnání, které je hlavním zdrojem pracovních příjmů (je to přesně popsáno ve Vysvětlivkách ke Sčítacímu listu osoby). Stejným principem se řídí vyplnění i dalších otázek, které se týkají dojížďky. Pokud si i přesto nebudete jistý, jaké pracoviště vybrat, pak vyplňte tyto otázky podle aktuálního stavu k rozhodnému okamžiku, tedy podle posledního zaměstnání, které jste vykonával před rozhodným okamžikem. Pravděpodobnost, že byste vykonával v jednom okamžiku současně několik zaměstnání, není velká, a toto pravidlo by Vám mělo vyplnění příslušných otázek usnadnit.

Domovní list

Domovní list vyplňuje vlastník domu nebo pověřený správce domu. Domovní listy se vyplňují za všechny domy s byty a za všechny další budovy bez bytů, pokud jsou určeny k dlouhodobému bydlení.

Ot. č. 9 Ústřední topení a druh paliva

Tato otázka zjišťuje existenci ústředního topení v domě, tedy centrálního vytápění všech bytů. Pokud ústřední topení v domě je, pak se zjišťuje umístění kotelny a druh paliva. Z výše uvedeného vyplývá, že můžete zaškrtnout pouze jednu možnost.

Bytový list

Bytový list má povinnost vyplnit uživatel bytu (dle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011).

Ot. č. 4 Velikost bytu, počet místností a plocha + ot. č. 5 Poloha bytu v domě

Zjišťování velikosti bytu a plochy obytných místností patří mezi tradiční ukazatele. Z důvodu rozdílné metodiky České republiky a metodiky mezinárodní se zjišťují místnosti odděleně dle plochy do 7,9 m2 a nad 8 m2 (česká legislativa považuje za obytnou místnost - místnost s plochou 8 a více m2, zatímco mezinárodní metodika používá hranici 4 m2). Tyto údaje zjišťujeme na základě nařízení Evropské unie (č. 763/2008), přičemž toto nařízení je závazné pro všechny členské země EU, dále jsou využívány rovněž pro výpočty velikosti bytů v členění podle jejich typu, počtu bydlících osob, druhu domu, právního důvodu užívání, ve vztahu k rodinám, které byty s konkrétní velikostí obývají atd.  Podle analýz struktury bytového fondu ve vztahu k obydlenosti a počtu osob, které je obývají, se koncipují dlouhodobé výhledy bytové politiky, investoři mohou plánovat novou výstavbu v konkrétním území atd. Odhad, který použijete pro vyplnění otázky, je pro účely statistiky dostačující.

Ot. č. 10 Energie používaná k vytápění

V této otázce se uvádí převládající druh paliva používaný k vytápění bytu. Pokud nedokážete převládající zdroj určit, zvolte ten, který jste používal časově nejblíže rozhodnému okamžiku.

Ot. č. 13 Osobní počítač a připojení k internetu

Tato otázka zjišťuje, zda má domácnost k dispozici osobní počítač, a to buď s internetem či bez internetu, přičemž způsob a technické parametry připojení se nezjišťují (jak je uvedeno i ve Vysvětlivkách k Bytovému listu). Tato otázka je formulována způsobem, který je srozumitelný široké laické veřejnosti.

Závěrem dovolte, abychom ocenili, že jste věnoval tolik času podrobnému studiu sčítacích formulářů i sepsání všech svých výhrad k jednotlivým otázkám.

Jsme si vědomi, že každá z otázek by mohla mít dvoj nebo trojnásobný počet možných odpovědí a mohla by být formulována precizněji. To by ale předpokládalo jednak zvýšené nároky na místo na sčítacím formuláři a jednak zvýšené nároky na studium a pochopení otázek veřejností. Zkušenosti z jiných statistických šetření dokládají, že čím větší variabilita možných odpovědí, tím je obtížnější volba respondenta. Ve svém výsledku by byl takový postup kontraproduktivní a paradoxně by vedl k horším celkovým výsledkům.

Zkušební sčítání ověřilo navržené formuláře a většina respondentů si s nimi bez problémů poradila.

Samozřejmě předpokládáme, že většina obyvatel vyplní údaje správně a co nejlépe. Ti, co budou nevědomky chybovat nebo ti, co uvedou údaje záměrně chybně, budou určitě tvořit zanedbatelnou část.

Jak správně uvádíte, nejsme oprávněni rozhodovat, jestli Vaše odpověď je nebo není správná. Věříme, že odpovíte podle svých schopností způsobem, který budete Vy sám považovat za nejsprávnější. Za Vaše odpovědi Vám předem děkujeme.

V případě dalších dotazů či nejasností mne neváhejte kontaktovat.

S přátelským pozdravem,

(Jméno Příjmení - vypuštěno)
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
Oddělení informačních služeb a podpory uživatelů
tel. +420 274 05 7777

Vyšlo 7. února 2011 na blogu iDNES.cz

Karel Zvára, 2018 - RSS