Karel Zvára
oficiální osobní stránky
virtuální poslanec/zastupitel

25., 30. a 31. schůze Poslanecké sněmovny

čtvrtek, 10. listopad 2011 8:00

V předchozím příspěvku jsem napsal, že se pokusím před schází Poslanecké sněmovny uveřejnit mé postoje a po schůzi zhodnotit soulad mých představ s výsledkem jednání této parlamentní komory. Hektický průběh mne však poněkud zaskočil a v tomto článku proto budu shrnovat výsledky 25., 30. a 31. schůze Poslanecké sněmovny. Ty všechny totiž stihly proběhnout, pořad schůzí pořadové číslo 26 až 29 nebyl schválen, takže k nim se vyjadřovat nebudu.

K tématům této schůze jsem se vyjádřil v předchozím článku. Nebudu se vyjadřovat k obstrukcím ČSSD, ale jen k jednotlivým bodům. S výsledkem této 25. schůze jsemvcelku spokojen, zejména kvůli opětovnému neschválení změny SFEU.

Schválení ratifikace Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 SFEU (ESM)

Tento bod byl hned v úvodu schůze stažen z programu, jsem tedy spokojen.

Státní rozpočet na rok 2012

Rozhodnutí o státním rozpočtu zatím žádné není, byl pochopitelně přikázán výborům. Mé stanovisko „nehlasovat pro návrh“ se nemění.

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník prošel do 3. čtení s podanými pozměňovacími návrhy. Můj mírně negativní postoj se nemění.

Zákon o obchodních korporacích

Zákon nebyl projednán, protože ústavně-právní výbor přerušil jeho projednávání.

Sada novel: „příprava jednotného inkasního místa“

Zákon postoupil do třetího čtení, stanoviska výborů jsou však spíš negativní nebo neutrální. Jsem stále pro přijetí zákona. Vzhledem k tomu, že jeho platnost je plánována již od 1.1.2012, předpokládám, že nebude přijat už z časových důvodů.

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Zákon byl postoupil do třetího čtení, ve kterém byl schválen. Jsem tedy spokojený, byl jsem pro přijetí zákona.

Novelizace zákona o spotřebních daních

Navrhovatel vzal návrh zpět. Šlo jen o malou změnu ve spotřebních daních. Přestože jsem byl pro návrh, jeho nepřijetí mne nijak zvlášť nevadí.

Poslanecké a krajské návrhy na novelizaci trestního zákoníku

Tisk 345, pro který jsem byl, byl zamítnut, ostatní tisky nebyly vůbec projednány.

Poslanecký návrh na novelizaci zákona o sdružování v politických stranách a hnutích

Byl jsem proti návrhu a tento byl zamítnut. Jsem tedy spokojený.

Poslanecký návrh na změnu Ústavy

Ústavně-právní výbor zatím návrh neprojednal.

Zavedení povinných majetkových přiznání

S tímto návrhem z dílny ČSSD jsem rezolutně nesouhlasil. Návrh Poslanecká sněmovna zatím neprojednala, organizační výbor jej jen přikázal k projednání rozpočtovému výboru.

30. schůze

Vládní novela zákona o podporovaných zdrojích energie
(tisk 369)

Novela by měla snížit náklady státu na podporu OZE (obnovitelných zdrojů energie). Jsem sice pro úplně jiné řešení, nicméně tuto novelizaci podporuji, protože sníží náklady na státní rozpočet a díky přechodným ustanovením by neměla ústit do prograných arbitráží. Návrh byl přijat ve 3. čtení na této schůzi.

Novela zákona o zaměstnanosti
(tisk 444)

Novela implementuje směrnice EU a věnuje se především „nelegální práci“. Obsahuje také ustanovení o ručení za pokutu uloženou „nelegálním pracovníkům“. Domnívám se, že nic jako nelegální práce ve skutečnosti neexistuje a omezovat smluvní volnost zákazem práce (byť pro cizozemce) nepomůže konkurenceschopnosti domácích podniků (spíše naopak). Jsem proto PROTI takové novelizaci. Návrh zákona byl schválen ve 3. čtení.

31. schůze

Vládní návrh zákona o Finanční správě
(tisk 450)

Zákon mění strukturu finančních úřadů a snižuje celkový počet orgánů, vyžaduje náklady ze státního rozpočtu. Mé stanovisko je mírně negativní, právě kvůli požadavkům na výdaje státního rozpočtu na organizační změny. Zákon byl ve 3. čtení schválen a půjde tedy k projednání do Senátu.

 Vládní návrh zákona o Celní správě
(tisk 452)

Zákon mění strukturu celní správy a zmenšuje počet úrovní celníc úřadů. Zákon textově navazuje na vládní návrh zákona o finanční správě, nicméně na něm není závislý (jde jen o opravu názvů složek systému státní finanční správy). Mé stanovisko je mírně pozitivní, a to z důvodu zjednodušení struktury celní sprývy a zajištění její lepší operativnosti. Současnou právní úpravu však považuji za podobně špatnou jako navrhnovanou právní úpravu. To především proto, že se z celní správy (již dříve) stal ozbrojený sbor s pravomocemi odpovídajícími pravomoci policie, avšak pod řízením resortu ministerstva financí. Ministerstvo financí tak je již třetím silovým celostátním resortem. Návrh byl ve 3. čtení schválen a půjde tedy do Senátu.

Karel Zvára, 2018 - RSS