Karel Zvára
oficiální osobní stránky
virtuální poslanec/zastupitel

Postoje k 32. schůzi Poslanecké sněmovny

neděle, 4. prosinec 2011 8:00

Návrh programu pro 32. schůzi Poslanecké sněmovny je velmi nabitý – má 143 bodů. Jako i minule, projdu body, které považuji za velmi důležité, zásadní nebo zajímavé. Pokud se k některému návrhu nevyjadřuji, neznamená to, že jej nepovažuji za důležitý či zajímavý. Je to proto, že se mu budu věnovat až na vyžádání. Pokud se chcete zeptat na můj postoj k dalším, můžete mi třeba napsat e-mail.

K většině návrhů mám jednoznačný názor: novelizace mění špatný zákon na jiný špatný zákon; mým návrhem by bylo regulaci nebo činnost státu odstranit (zrušit zákon).

Z návrhů se zdá, že český právní řád úspěšně postupuje na cestě k absurditě a paternalistickému přístupu. Například návrh novely zákona o silniční dopravě mění původní ustanovení § 4 z „Kdo hodlá provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby, musí mít dobrou pověst, být odborně způsobilý a musí mít (a) koncesi, pokud je provozování silniční dopravy pro cizí potřeby živností, nebo (b) povolení od dopravního úřadu v ostatních případech“ do nového znění: „Provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby lze jen na základě koncese, nestanoví-li tento zákon jinak.“ Dokážete si to představit? Bez koncese nebudete moci sousedovi přivézt nákup, pokud vám za to třeba „dá na benzín“ (tj. „za úplatu“). Nebudete moci absolvovat „spolujízdu“ (protože majitel vozidla sice provozuje soukromně vozidlo, ale spolujezdec mu poskytuje úplatu ve výši obvykle poloviny ceny paliva plus úhrady související části opotřebení vozu). Podnikatelé, zapomeňte na to, že dovezete zákazníkovi zboží vlastním autem, pokud nemáte koncesi na autodopravu. Byť se k této novele níže nevyjadřuji, jsem rozhodně proti.

Schůze v některých případech obsahuje druhé a zároveň také třetí čtení zákonů. Zdá se tedy, že předkladatelné velmi spěchají s jejich přijetím, neboť chtějí zajistit jejich účinnost už od začátku roku 2012.

Schvalování ratifikace změny čl. 136 SFEU
(
sněmovní tisk 348-E)

Můj postoj se nemění. ESM se nás bytostně týká a může nás donutit napůjčovat si opravdu velké částky na záchranu jiných států eurozóny. A jelikož jde o trvalý mechanismus, strop částky není omezen. Je dokonce představitelné, že kvůli ESM by Česká republika mohla zbankrotovat, viz černý scénář. Navíc se ukazuje, že ESM bude představovat nezrušitelný závazek, a tedy definitivní konec snah o suverenitu ČR.

Stanovisko: Hlasoval bych PROTI návrhu.

Návrh směrnice Rady o společném systému daně z finančních transakcí
(sněmovní tisk 540-E, k projednání)

Vláda zaujala k navrhované směrnici negativní stanovisko. Zpravodaj navrhuje Poslanecké sněmovně vzít na vědomí návrh směrnice i rámcovou pozici vlády a požádal vládu o přehodnocení negativního stanoviska. Potíž s projednáváním návrhů směrnic EU v národních parlamentech je v tom, že parlamenty je jen berou na vědomí a pokud je chtějí odmítnout, musejí podat žalobu na porušení zásady subsidiarity (viz jednací řád Poslanecké sněmovny a Smlouva o fungování Evropské unie). Podle mého názoru akt subsidiaritu porušuje, protože danit finanční transakce lze stejně dobře na národní úrovni, obávám se však, že nelze očekávat, že ke stejnému názoru dojde i soudní autorita.

Stanovisko: Pokud by se podařilo sehnat dostatečný počet poslanců, účastnil bych se předložení žaloby na porušení principu subsidiarity. Ve věci samotné bych hlasoval proti přijetí usnesení. Případné nepřijetí usnesení by však na věci nejspíš nic nezměnilo, viz příslušná ustanovení jednacího řádu.

Státní rozpočet na rok 2012
(sněmovní tisk 498, první čtení)

Nemění se ani můj postoj k navrženému státnímu rozpočtu. Opakuji, že jej mám za špatný ze dvou zásadních důvodů: je deficitní a je postaven na nerealistickým očekáváních (pokud jde o vývoj ekonomiky a objem vybraných daní). Myslím si, že ve výsledku bude deficit mnohem hlubší než plánovaný.

Stanovisko: Nehlasoval bych pro návrh (zda bych hlasoval proti či třeba opustil jednací sál pro snížení kvóra by záleželo na tom, zda bych za umožnění „prohlasování“ špatného rozpočtu získal pro mé voliče protihodnotu – třeba ve formě vyjednání výjimky na euro současnou vládou).

Zákon o přiznání k registrovanému majetku
(tisk 475, první čtení)

K tomuto zákonu jsem se věnoval již minule. Tento zákon pochází od poslanců ČSSD a navrhuje, aby jednotlivci, kteří v jednom kalendářním roce nakoupí registrovaný majetek (nemovitosti, obchodní podíly, účasti v družstvech a cenné papíry) v hodontě přes 20 milionů Kč či jinak získá registrovaný majetek v hodnotě přes 5 milionů Kč, musí o tom automaticky podat hlášení finančnímu úřadu a prokázat, že prostředky, které k získání použil, byly zdaněné.

Mám za to, že státu není nic do majetku jednotlivců. Povinné přiznávání takového majetku navíc považuji za výrazný zásah do soukromí a svobody jednotlivce.

Stanovisko: Hlasoval bych PROTI návrhu.

Ústavní zákon o celostátním referendu
(sněmovní tisk 520, první čtení)

Jde o poslanecký návrh poslanců ČSSD. Namísto obecného zákona o referendu jsem příznivcem principu tzv. lidového veta. Jsem však příznivcem i navrhovaného zákona o obecném referendu, neboť jej považuji za schůdnou cestu pro prosazení vystoupení České republiky z Evropské unie. Zároveň jsem přesvědčen, že počet 200 tisíc oprávněných pro petici, je dostatečným opatřením pro omezení počtu referend na zásadní otázky.

Stanovisko: Hlasoval bych PRO návrh.

Karel Zvára, 2018 - RSS